Ulkoile ja virkisty yhteisalueilla

Kaikkien kolmen asuinalueen tontinomistajien yhteiseen käyttöön jää Åminne Miljössä viher-, metsä-, virkistys- ja suojelualueita. The Hillin ja The Valleyn ympäristön yhteisalueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perustettu Kiinteistö Oy Åminne Hill. The Canyonin ympäristön yhteisalueiden omistuksen ja hallinnoinnin järjestämistä varten on perusteilla Kiinteistö Oy Åminne Canyon. Näillä yhtiöillä ei ole muuta toimintaa.

 

Kiinteistö Oy Åminne Hill

Koy Åminne Hill omistaa alueen yhteiset, noin 15 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet sekä vastaa niillä sijaitsevien ulkoilureittien, lammen, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta. Käytännön ylläpitotoimista huolehtii alueelle palkattu yritys, jonka kulut katetaan perityillä vastikkeilla. Yhteisalueisiin kuuluu mm. Mustionjoen rantavyöhykettä, lampi sekä eri tyyppisiä metsä- ja puistoalueita, jotka tarjoavat erinomaiset mahdollisuudet marjastukseen, sienestykseen ja muuhun virkistyskäyttöön.

Yhteisalueosuuden kauppa tapahtuu samanaikaisesti tonttikaupan kanssa niin, että ostaja ostaa Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeet erillisellä kauppakirjalla niiden nykyiseltä omistajalta Oy Fincorp Ab:ltä. Jokaista tonttia kohden tulee kaksi Koy Åminne Hillin osaketta. Osakkeen hinta on 300 eur.

Yhteisalueiden ylläpitokustannukset katetaan Kiinteistö Oy Åminne Hillin osakkeenomistajilta perittävillä vastikkeilla. Yhteisalueen arvioitu ylläpitokustannus vuodelle 2021 on noin 5.000 eur, eli noin 76 eur/osake.

Kiinteistö Oy Åminne Hillin oma pääoma on noin 21.000 eur ja taseen loppusumma noin 22.000 eur. Yhtiö on velaton.

 

Kiinteistö Oy Åminne Canyon

Kiinteistö Oy Åminne Canyon on perusteilla siten, että koko Canyonin alueen tällä hetkellä omistava Åminne Miljö Ab jakautuu kahdeksi yhtiöksi: tontit omistavaksi ja niiden ympärillä olevat alueet omistavaksi. Jakautuminen on laitettu vireille ja siitä velkojille annetun kuulutuksen määräpäivä on 12.11.2020. Yhteisalueyhtiö on velaton.

Canyonilta tontin jo ostaneet tahot ostavat Kiinteistö Oy Åminne Canyonin osakkeet kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun Åminne Miljö Ab:n jakautumisen täytäntöönpano on rekisteröity ja jakautumisessa perustettu Kiinteistö Oy Åminne Canyon on merkitty rekisteriin. Jatkossa osakekauppa toteutetaan samanaikaisesti määräalan kaupan kanssa.

Kiinteistö Oy Åminne Canyonilla on yhteensä 90 osaketta, joista kukin The Canyonilta tontin ostava taho ostaa 10 kpl.  Osakkeen hinta on 100 eur.

Koy Åminne Canyoniin siirtyy noin 18 hehtaarin suuruiset viher-, metsä- ja virkistysalueet, joilla sijaitsevien ulkoilureittien, järven, uimarannan, istutettujen puiden ja alueen puistomaiseman ylläpidosta yhtiö vastaa. Käytännön ylläpitotoimista huolehtii alueelle palkattu yritys, jonka kulut katetaan osakkailta perityillä vastikkeilla. Vastikkeen suuruus riippuu osakkaiden yhdessä päättäminen hoitotoimenpiteiden laajuudesta ja laadusta.

 

 

Yhteisalueen hoito

KOy Åminne Hill yhtiöjärjestys

KOy Åminne Hill tase